PO 0361 gęstość sieci rzecznej patrz tez wskaźnik liczebności cieków;


Łączna długość wszystkich odcinków koryt rzecznych wszystkich rzędów na obszarze zlewni podzielona przez jej powierzchnię.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl