PO 0541 metoda gradeks


Metoda szacowania przepływów maksymalnych za pomocą funkcji gęstości prawdopodobieństwa opadów nawalnych o czasie trwania odpowiednim do wywołania spływu powierzchniowego. Przyjmuje się założenie podobnego wykładniczego przebiegu funkcji gęstości prawdopodobieństwa ekstremalnych opadów i wezbrań.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl