PO 0597 analizator hydrauliczny


Model analogowy, w którym ruch wody w ośrodku porowatym jest odwzorowany za pomocą systemu rurek o różnych średnicach.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl