TG 0300 Деградатсия


Вайроншавї ва шусташавии сатњи љинсњо, маљрои дарёњо ва ѓайра зери таъсири атмосфера, об агентњои биологї ва ѓайра.