TG 0932 Тањшиншавии об


Миќдори оби дар намуди ќабат ё воњиди масса ифодаёфта, агар њамаи буѓи оби дар сутуни њавои атмосферї бо буриши горизонталии воњидї љойгиршуда конденсатсия кардашуда нишаст дињад.