TG 1047 Минтаќаи решаронї


Ќабати хок, ки решаи растанињоро дорост.